Warunki gwarancyjne - sklep

Warunki gwarancji.

1. Sklep teleland udziela gwarancji na telefon używany o numerze seryjnym wskazanym w
karcie gwarancyjnej, na okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

2. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, w możliwie najszybszym
terminie przez serwis teleland.

3. Gwarancją nie są objęte

  • bateria, akcesoria (ładowarka, kabel USB, słuchawki),
  • usterki wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją używania,
    przechowywania lub konserwacji sprzętu,
  • usterki wynikłe na skutek uszkodzenia mechanicznego np. spowodowane upadkiem,
  • usterki spowodowane zalaniem/zawilgoceniem,
  • usterki spowodowane ingerencją poza serwisem teleland, np. naprawa/przeróbka
    samodzielna lub w innej firmie,
  • usterki wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji towaru przez użytkownika.

4. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane wyłącznie po przedstawieniu przez użytkownika ważnej karty gwarancyjnej. Samoistne zmiany wpisów
w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powodują utratę gwarancji.

5. Sklep teleland nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania napraw gwarancyjnych. Zaleca się wykonanie kopii
zapasowej przed oddaniem urządzenia do naprawy.

6. Jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania stron karty gwarancyjnej unieważniają gwarancję.

7. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu do sklepu teleland niezwłocznie po wystąpieniu usterki.

8. Użytkownik dostarcza sprzęt do sklepu przy ul. Trakt lubelski 317A w Warszawie na własny koszt lub po uzgodnieniu – sprzęt może zostać odebrany przez serwisanta.