Warunki gwarancyjne - serwis

1. Regulamin serwisu

1.1. Serwis teleland udziela gwarancji na usługi wykonywane w serwisie na okres wskazany w karcie gwarancyjnej 

1.2. Serwis teleland nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych z urządzenia w trakcie wykonywania napraw, napraw gwarancyjnych lub w trakcie jakichkolwiek czynności serwisowych, w tym również w naprawach i usługach związanych z oprogramowaniem. Zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych każdorazowo przed oddaniem urządzenia do serwisu.

1.3. Urządzenie powinno zostać odebrane z serwisu przez klienta w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naprawy, w przypadku nie odebrania urządzenia w wyznaczonym czasie serwis może naliczyć opłatę za magazynowanie lub zutylizować urządzenie 


2. Warunki gwarancji

2.1. Naprawie gwarancyjnej nie podlega urządzenie, w którym serwis stwierdził usterkę spowodowaną z winy użytkownika m.in.:

  • uszkodzenie mechaniczne np. spowodowane upadkiem lub uderzeniem (pęknięcie, obicie obudowy, inne ślady wskazujące na upadek lub uderzenie urządzenia)
  • zalanie/zawilgocenie,
  • ingerencja poza serwisem teleland, np. naprawa samodzielna lub w innej firmie,
  • w przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia przez użytkownika,
  • uszkodzenie plomb gwarancyjnych (stiker, naklejka).

2.2. Użytkownik zobowiązany jest poinformować serwis o usterce i dostarczyć urządzenie do serwisu niezwłocznie po wystąpieniu usterki a także zaprzestać używania uszkodzonego urządzenia od razu w momencie zauważenia usterki, jeśli jest to możliwe użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia urządzenia w celu uniknięcia pogłębienia się usterki

2.3. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane wyłącznie po przedstawieniu przez użytkownika ważnej karty gwarancyjnej. Samoistne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powodują utratę gwarancji

2.4. Numer seryjny urządzenia musi odpowiadać numerowy seryjnemu podanemu na karcie gwarancyjnej.

2.5. Jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania stron karty gwarancyjnej unieważniają gwarancję.

2.6. Gwarancji podlegają tylko części wymienione przez serwisanta lub złe ich zamontowanie.

3. Przebieg gwarancji

3.1. Użytkownik dostarcza sprzęt do serwisu przy ul. Korkowej 24A lokal 11  w Warszawie na własny koszt lub po uzgodnieniu – sprzęt może zostać odebrany przez serwisanta.

3.2. Serwis usunie usterkę najszybciej jak to jest możliwe w terminie nieprzekraczającym 30 dni lub zaproponuje inne polubowne rozwiązanie 

Call Now Button